Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Project summary in Swedish

Kina uppkopplad och nedkopplad: Det digitala samhället i en auktoritär stat

Kina är idag ett av de mest digitalt uppkopplade samhällena i världen med flest Internet användare och den största mobiltelefonmarknaden. Närmare 40 procent av alla kineser har idag tillgång till Internet. Kina har också satsat stort på att skapa ett informationssamhälle, där informations- och kommunikationsteknologier (IKT) i allt större utsträckning penetrerar sfärer som politisk styrning och förvaltning, utbildning, kommunikation och media, såväl som ekonomi och affärsverksamhet. Denna utveckling sker dock under en stark statskontroll och censur. Skildringen av denna utveckling i Kina har varierat bland västerländska observatörer och forskare. Medan en del betonar IKTs potential för kritik och protester, och tror att de på sikt kommer att främja en demokratisk utveckling, betonar andra regimens förmåga till kontroll och censur. Båda dessa ytterligheter riskerar att missa att situationen är mer komplicerad och att det inte rör sig om något nollsummespel, utan om en multifacetterad institutionell och samhällelig förvandling där stat och olika samhällsgrupper kan stärkas inom olika områden, till varierande grader, och med olika konsekvenser. Detta projekt studerar de sociala och politiska processer som informerar och utformar det kinesiska digitala samhället, hur olika aktörer använder IKT, samt de ekonomiska, sociala och politiska konsekvenserna av deras användning. Vi fäster speciell tonvikt vid den ojämna utvecklingen och tillgången till IKT bland vissa grupper som landsbygdsbefolkningen och den stora gruppen inhemska migranter. Alla i denna forskningsgrupp har stor erfarenhet av forskning om Kina, och företräder olika ämnesområden som antropologi, företagsekonomi, ekonomi, statsvetenskap, utbildningsvetenskap, samt Sinologi. Forskarna kommer att studera olika områden, som t.ex. IKT företag, media, digitala museer, och olika grupper, som migranters, journalisters och myndigheter, användning av IKT för olika syften, samt på vilka sätt och med vilka konsekvenser som myndigheter, skolor, företag och andra aktörer skapar ramarna för det kinesiska digitala samhället. Kunskap om det kinesiska digitala samhället har stor betydelse för att förstå Kinas växande globala roll samt de utmaningar som IKT innebär för auktoritära regimer.

Page Manager:

Centre for East and South-East Asian Studies
Lund University
Sölvegatan 18 B, 223 62 Lund
Sweden

Phone: +46 46 222 38 61
E-mail: info [at] ace [dot] lu [dot] se