The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Föreskrifter för Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier

Dnr STYR 2018/1585

Lunds universitet beslutar fastställa följande föreskrifter med stöd av 2 kap. 5 § högskolelagen (1992:1434) att gälla från och med 2019-01-01. Dessa föreskrifter ersätter tidigare beslutade föreskrifter (dnr LS 2012/185).

Föreskrifterna har varit föremål för förhandling enligt MBL §l l 2018-12-04.

Organisatorisk placering

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier tillhör från och med 2019-01-01 Humanistiska och teologiska fakulteterna och är organisatoriskt placerat som en avdelning inom Historiska institutionen (dnr STYR 2017/1148).

 

Bakgrund

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier inrättades av Lunds universitets styrelse 1996-11-01. Inrättandet var föranlett av universitetets utvidgade satsning på Öst­ och Sydöstasien och det finansiella stöd man fick i regeringens forskningsproposition 1996 som även innebar ett visst nationellt ansvar.

 

Syfte och uppdrag

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier ska bedriva och främja utbildning och forskning med inriktning på Öst- och Sydöstasien vid Lunds universitet. Centrum ska särskilt främja samarbete över fakultetsgränsema.

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudiers uppdrag är att:

 • stimulera och bedriva forskning, speciellt tvärvetenskaplig forskning, med fokus på Öst- och Sydöstasiens moderna samhällen,
 • bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå med inriktning mot Öst­ och Sydöstasien,
 • bedriva forskarutbildning samt vara en resurs för doktorander vid andra institutioner i Lund och nationellt med fokus på regionen,
 • tillsammans med HT-biblioteken driva ett bibliotek med fokus på Öst- och Sydöstasiens moderna samhällen,
 • fungera som en resurs för universitetsledningen och fakulteterna när det gäller utbildnings- och forskningsfrågor som rör regionen samt i kontakter med universitet i Öst- och Sydöstasien,
 • främja kunskap om Öst- och Sydöstasien genom olika publika event och open access-publikationer samt genom samverkan med olika intressenter, såsom myndigheter och civilsamhälle,
 • stimulera och initiera forskning och samarbete med forskare och institutioner vid andra svenska universitet,
 • främja kontakter, utbyten och samarbeten med Asiencentra i Norden och internationellt samt med universitet i Öst- och Sydöstasien.

 

Styrelse

Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier ska ha en centrumstyrelse vars uppgift är att främja det strategiska arbetet vid Centrum samt stimulera tvärvetenskapligt samarbete över fakultetsgränserna. Styrelsens ska bestå av högst tio ledamöter med sammansättning enligt följande:

 • Föreståndare, ordförande
 • Tre vetenskapligt kompetenta lärare vid Centrum
 • Prefekten vid Historiska institutionen
 • Två representanter från Humanistiska och teologiska fakulteterna, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan
 • En representant med forskningskompetens på Öst- och Sydöstasien från något annat svenskt eller nordiskt forskningsinstitut eller lärosäte
 • Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter.

Styrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna utser ledamöter i styrelsen på föreslag av föreståndaren. Studentrepresentanterna utses i den ordning som stadgas i 7 § studentkårsförordningen (2009:769). Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är, med undantag för studentrepresentanterna, tre år.

 

Föreståndare

Vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier ska finnas en föreståndare. Föreståndaren, som ska vara en vetenskapligt kompetent lärare, utses av styrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna för en period av tre år, efter förslag från de anställda vid Centrum. I enlighet med Lunds universitets arbetsordning (dnr STYR 2017/1639) ska föreståndaren ansvara för att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och inom Centrums mandat. Föreståndaren företräder Centrum inom och utom universitetet och är ordförande i Centrums styrelse.

 

Finansiering

Centrums basfinansiering är medel som anvisas av universitetsstyrelsen och fördelas vidare av styrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna till Historiska institutionen som särskilda medel riktade till Centrum.

Förslag till budget och verksamhetsplan lämnas efter beredning i Centrums styrelse till Historiska institutionens styrelse för beslut.

 

Personal

Personal kan förtecknas vid Centrum. Inrättande och tillsättning av anställning sker i samma ordning och enligt samma regelverk som vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och i övrigt inom universitetet.

 

Andring av föreskrifter

Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av styrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna.